Netochka on the Staircase  

1970 year

Illustration for F. Dostoevsky's story "Netochka Nezvanova"
Paper, black oiled chalk, pastel. 96×63