Alyosha Karamazov  

1982 year

Illustration for F. Dostoevsky's novel "The Brothers Karamazov"
Paper, black oiled chalk, pastel. 70×100